Tag - خمیر مایه

انواع خمیرمایه

انواع خمیر مایه و عملکرد و ویژگی آن‌هامهم ترین بخش نان خمیرمایه می باشد. خمیر مایه موجودی زنده و تک سلولی است، كه طی یک فرایند پیچیده‌ نشاسته و قند...